تبلیغات
گروه ماهور - سالشمار 1400 ساله شعر و موسیقی ایران و جهان( قسمت اول)
گروه ماهور
نوازندگان ویولن ایران زمین

سالشمار 1400 ساله شعر و موسیقی ایران و جهان

قسمت اول

سالها بر اساس سال شمسی (خورشیدی) تنظیم گردیده استسال21 هجری قمری- شکل گیری زبان و فرهنگ جدید ایرانی

55- درگذشت مسلم بن محرز (موسیقیدان و آهنگساز
83- تولد ابراهیم موصلی (موسیقی دان ، خواننده آواز فارسی و عربی و نوازنده عود

108- تولد اسحاق موصلی (موسیقیدان،آهنگساز، لحن ضربی ماهور از ابتکارات اوست، تکمیل کننده دستگاههای موسیقی

146- درگذشت ابراهیم موصلی ( موسیقیدان

158- درگذشت منصور زلزل (موسیقیدان ، خواننده ، نوازنده عود

169- تولد ابوالقاسم خردادبه (موسیقیدان

171- درگذشت ابوبکر رازی (موسیقی دان ، نویسنده کتاب فی جمل الموسیقی

177- درگذشت حنظله باغدیسی (شاعر)

189- درگذشت محمود وراق (شاعر)

194- درگذشت اسحاق موصلی (موسیقیدان و نوازنده بربط (عود))

ادامه سالشمار در ادامه مطلب

سالشمار 1400 ساله شعر و موسیقی ایران و جهان

قسمت اول

سالها بر اساس سال شمسی (خورشیدی) تنظیم گردیده استسال21 هجری قمری- شکل گیری زبان و فرهنگ جدید ایرانی

55- درگذشت مسلم بن محرز (موسیقیدان و آهنگساز
83- تولد ابراهیم موصلی (موسیقی دان ، خواننده آواز فارسی و عربی و نوازنده عود

108- تولد اسحاق موصلی (موسیقیدان،آهنگساز، لحن ضربی ماهور از ابتکارات اوست، تکمیل کننده دستگاههای موسیقی

146- درگذشت ابراهیم موصلی ( موسیقیدان

158- درگذشت منصور زلزل (موسیقیدان ، خواننده ، نوازنده عود

169- تولد ابوالقاسم خردادبه (موسیقیدان

171- درگذشت ابوبکر رازی (موسیقی دان ، نویسنده کتاب فی جمل الموسیقی

177- درگذشت حنظله باغدیسی (شاعر)

189- درگذشت محمود وراق (شاعر)

194- درگذشت اسحاق موصلی (موسیقیدان و نوازنده بربط (عود))

ادامه سالشمار در ادامه مطلب


204- درگذشت ابو حسن علی بن نافی (از اهالی خراسان ایران و از مشهورترین موسیقیدانان اندلس)

209 - نقطه شروع شعر فارسی دری در دوره اسلامی - تولد زکریای رازی (موسیقیدان و پزشک)

218- تولد فارابی (موسیقیدان ، خواننده آواز و نوازنده عود ، دانشمند ، فیلسوف و ریاضیدان بزرگ ایرانی)

219- درگذشت بایزید بسطامی
242- تولد ابوالفرج اصفهانی (موسیقی دان

244- در گذشت ابوالعباس سرخسی از موسیقی دانان بزرگ ایران (نویسنده کتاب الموسیقی الکبیر

258- درگذشت ابوالقاسم خردادبه (موسیقی دان

278- درگذشت زکریای رازی (موسیقیدان ، عود نواز ، فیلسوف ، پزشک ، شیمیدان
283- تولد فردوسی (از ارکان اساسی شعر و ادب فارسی و یگانه حماسه سرای تاریخ ادب ایران) -درگذشت شهید بلخی (شاعر)

287- درگذشت رودکی (پدر شعر فارسی ، نوازنده سازهای چنگ و عود

291- آغاز منظومه مثنوی سرشار از اندرز و حکمت اثر بوشکور بلخی

297- درگذشت فارابی (نویسنده کتاب المدخل الی الموسیقی

299- تولد ابوالحسن کسایی (شاعر

308- تولد عنصری (شاعر

314- درگذشت ابوالفرج اصفهانی (موسیقیدان

320- تولد ابوریحان بیرونی (موسیقی دان ، ریاضی دان ، دانشمند) در خوارزم

321- تولد ابوعلی سینا (موسیقیدان ، شاعر و فیلسوف بزرگ ایران ، نویسنده کتاب موسیقی شفا)

328- آغاز کار نگارش شاهنامه توسط فردوسی - درگذشت عبدالله یوسف خوارزمی (موسیقیدان)

334- درگذشت ابوالوفای بوزجانی (موسیقیدان و دانشمند

342- پایان کار نسخه یی شاهنامه فردوسی

343- تولد ابوالفضل بیهقی

345- با به سلطنت رسیدن محمود غزنوی بساط شعر و شاعری و شاعر پروری و حمایت از شعر فارسی گسترده شد.

348- تولد باباطاهر عریان (شاعر

352- تولد ناصر خسرو در بلخ

354- تولد خواجه عبدالله انصاری (شاعر و عارف

358- پایان تحریری شاهنامه فردوسی

366- تولد خواجه نظام الملک توسی (شاعر

368- درگذشت میکل آنژ (شاعر و نقاش ایتالیایی

369- درگذشت فردوسی

386- درگذشت ابوعلی سینا (موسیقی دان ، شاعر ، دانشمند

387- درگذشت فرخی سیستانی (شاعر ، موسیقیدان ، خواننده و نوازنده چنگ و عود

388- درگذشت ابوریحان بیرونی (موسیقیدان ، شاعر و دانشمند طراز اول ایران) در غزنه

389- درگذشت عنصری (شاعر

390- درگذشت منوچهری (شاعر) - درگذشت منوچهر دامغانی (شاعر موسیقی شناس)

393- تولد خیام نیشابوری (شاعر ، موسیقیدان و ریاضی دان

395- تولد ابوالحسن باخرزی (شاعر و ادیب

398- درگذشت منصور حسین بن زیله (موسیقی دان ، نویسنده کتاب الکافی فی الموسیقی ، شاگرد ابوعلی سینا )

399- درگذشت ابوسعید ابوالخیر (شاعر

408- تولد امام محمد غزالی (موسیقیدان ، فیلسوف

416- درگذشت ابوالحسن بهمنیار (موسیقی دان ، نویسنده کتاب فی الموسیقی ، شاگرد ابوعلی سینا

423- وفات اسدی توسی (شاعر

425- درگذشت ابوالحسن باخرزی (شاعر

428- درگذشت ابوالفضل بیهقی

431- تولد سنایی (شاعر

439- درگذشت خواجه عبدالله انصاری و ناصر خسرو

463- درگذشت امام محمد غزالی (موسیقیدان و فیلسوف

475- درگذشت حکیم خیام نیشابوری (شاعر و موسیقیدان

478- تالیف کتاب محل التواریخ (نویسنده اهل اسدآباد) - درگذشت احمد غزالی (شاعر

479- وفات معزی نیشابوری (شاعر

483- پایان کار مثنوی الهی نامه توسط حکیم سنایی

490- درگذشت حکیم سنایی (شاعر و حکیم

493- تولد نظامی در گنجه

494- ترجمه کلیله و دمنه به زبان فارسی توسط نصرالله منشی

498- تولد عطار نیشابوری

507- تولد سهروردی (شاعر

511- تولد نجم الدین راوندی (شاعر ، هنرمند ، خطاط

516- وفات جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی (شاعر

528- درگذشت اثیر الدین اخسیگتی (شاعر

م529 (1150 م)- پاریس (پایتخت فکری و هنری اروپا) به مرکز موسیقی پلی فونیک تبدیل شد.

534- خلق منظومه خسرو و شیرین توسط نظامی
538- درگذشت محمد انوری (شاعر و موسیقی شناس و آواز خوان

542- اتمام منظومه پنج گنج (لیلی و مجنون) توسط نظامی

544- درگذشت مجید بیلقانی (شاعر ، از شاگردان خاقانی)

545- درگذشت سهروردی (شاعر) - درگذشت فلکی شروانی (شاعر

549 (1200-1170 م)- آغاز توسعه و نوآوری در زمینه ریتم توسط آهنگسازان مکتب نوتردام

551- خلق اثر هفت پیکر نظامی

553- درگذشت خاقانی شروانی (شاعر

555- تولد خواجه نصیرالدین طوسی (موسیقیدان ، حکیم ، ریاضیدان و ستاره شناس

556- درگذشت ظهیر فاریابی (شاعر) در تبریز

562- تولد مولانا (مولوی) در بلخ (از ارکان اساسی شعر و ادب پارسی

564- تولد سعدی - درگذشت فخرالدین رازی (در کتاب جامع العلوم شرح مفیدی در خصوص اصول فن موسیقی نوشته است

566- درگذشت نظامی گنجوی (شاعر معروف و نوازنده نی

568- تولد فخرالدین عراقی (شاعر

571- تولد صفی الدین ارموی (موسیقیدان و استاد موسیقی (ساز و آواز) ، شاعر ، استاد خوشنویسی ) در ارومیه - ارموی مخترع سازی به نام مغنی بوده است.این ساز ترکیبی از سازهای قانون ، رباب ، نزهت بوده است.

575- درگذشت عطار نیشابوری

578- سفر سعدی شیرازی به بغداد برای اتمام تحصیلات

588- تولد قطب الدین شیرازی (موسیقیدان

593- درگذشت کمال الدین اصفهانی (شاعر) - درگذشت اوحدالدین کرمانی (شاعر

600- اولین دیدار شمس تبریزی با مولانا در قونیه

603- کشته شدن شمس تبریزی (عارف معروف و مرشد مولانا

604- درگذشت عبدالمومن اصفهانی (موسیقیدان

609- تولد امیرخسرو دهلوی (شاعر و موسیقی شناس پارسی گوی هندوستان - مخترع ساز سی تار

613- تنظیم بوستان توسط سعدی

614- تنظیم ، تصنیف و تالیف گلستان توسط سعدی

618- آغاز نظم مثنوی به دست مولانا و با آغاز 18 بیت معروف (نی نامه)

630- درگذشت مولانا در قونیه - درگذشت خواجه نصیر الدین طوسی (نویسنده کتاب کنز التحف درباره موسیقی)

639- درگذشت عطا ملک جوینی (شاعر

645- تولد شیخ محمود شبستری (شاعر

646- درگذشت فخر الدین عراقی (شاعر) در دمشق

649- درگذشت شیخ اجل سعدی شیرازی (یکی از ارکان مهم و اساسی شعر و ادب فارسی

651- درگذشت صفی الدین ارموی (قدیمی ترین نت نویس فارسی و عربی در کتاب الادوار ، او معتقد به 6 آواز سلمک ، شهناز ، نوروز ، مایه ، گواشت ، گردانیا و 12 مقام از جمله عشاق ، نوا ، بوسلیک ، عراق و ... و 24 شعبه از جمله سگاه ، چهارگاه ، ماهور ، پنج گاه ، اوج ، نیریز ، نوروز خارا ، صبا ، همایون و ... بود. )

658- تولد عبید زاکانی (شاعر

668- درگذشت قطب الدین شیرازی (نویسنده رساله مهمی در باب موسیقی نظری

675- سرودن منظومه گلشن راز توسط شیخ محمود شبستری

678- درگذشت شیخ محمود شبستری (شاعر

679 (1300 م)- تولد گیوم دوماشو (موسیقیدان و شاعر فرانسوی)

683- درگذشت امیرخسرو دهلوی (شاعر و آهنگساز

684- تولد حافظ شیرازی (از مهمترین ارکان تاریخ شعر و ادب پارسی

689- تولد شاه نعمت الله ولی (شاعر

698- تولد علی بن محمد جرجانی (موسیقی دان و دانشمند

700 (1321 م)- درگذشت دانته (بزرگترین شاعر ایتالیا در عصر اومانیسم و زمینه ساز رنسانس)

708- وفات محمود آملی (موسیقیدان) - درگذشت خواجو کرمانی (شاعر) در شیراز

712- تولد عبدالقادر غیبی مراغی (موسیقیدان ، نویسنده کتابهای موسیقایی مقاصد الالحان ، جامع الالحان ، کنز الالحان)

729- درگذشت امیرحسن دهلوی (شاعر و خوشنویس

730- درگذشت عبید زاکانی (شاعر

736- درگذشت سلمان ساوجی (شاعر

750- درگذشت حافظ در شیراز (شاعر اهل موسیقی و خواننده و بزرگترین شاعر فارسی زبان

753 (1374 م)- درگذشت پتراک (شاعر ایتالیایی)

761- درگذشت کمال خجندی (شاعر

774- تالیف و تنظیم و ترجمه کتاب موسیقایی جامع الالحان (نوشته عبدالقادر مراغی) - درگذشت محمد جرجانی (موسیقیدان

775- تولد عبدالرحمن جامی (موسیقیدان و شاعر

785- چاپ نسخه معروف خلخالی دیوان حافظ

788- تولد جلال الدین محمد دوانی (موسیقیدان و دانشمند

792- درگذشت شاه نعمت الله ولی (شاعر

793- درگذشت خواجه ابوالوفای خوارزمی (موسیقیدان ، شاعر ، نویسنده چند رساله در موسیقی

796- درگذشت عبدالقادر غیبی مراغی (موسیقیدان ، شاعر ، خوشنویس ، خواننده و نوازنده عود ، از علمای موسیقی نظری

802- تولد امیر علی شیر نوایی (موسیقیدان ، ادیب

808- درگذشت علی تبریزی (شاعر ، خطاط

815- درگذشت امیر شاهی سبزواری (موسیقیدان ، شاعر و هنرمند

819 (1440 م)- تولد ژوسکن دپره (از استادان موسیقی رنسانس)

831 (1452 م)- تولد لئوناردو داوینچی (هنرمند ، مجسمه ساز و معمار مشهور)

846- تالیف رساله ای در موسیقی از بنائی هروی

848- پایان تنظیم رساله ای در موسیقی توسط عبدالرحمن جامی (شاعر معروف)

856- درگذشت عبدالرحمن جامی (شاعر و ادیب و موسیقیدان) در هرات - اختراع ساز چهارتار (تنبور) توسط شیخ حیدر

862- درگذشت خواجه شهاب الدین مروارید (موسیقیدان ، شاعر و خوشنویس)

864- درگذشت امیر علی شیر نوایی (موسیقیدان و هنرپرور)

866- درگذشت جلال الدین محمد دوانی (موسیقیدان و حکیم)

868- درگذشت کاشفی خطیبی (شاعر ، هنرمند و اهل موسیقی) - درگذشت حسین واعظ بیهقی (هنرمند آواز و دانشمند)

900- درگذشت کمال الدین بهزاد (بزرگترین و مشهورترین مینیاتورساز ایرانی

904- تولد سلطان ابراهیم میرزا صفوی (هنرمند و موسیقی شناس ، نوه شاه اسماعیل اول

909- درگذشت میرعلی هروی (از برترین استادان خط نستعلیق

921- تولد عرفی شیرازی (شاعر) - تولد گاسپارو برتولونی (مخترع ساز ویولن

927- درگذشت مولانا امیر مالک دیلمی (هنرمند موسیقی ، دانشمند ، استاد خوشنویسی (نستعلیق))

932 (1553 م)- تولد لوکا مارنتسیو (موسیقیدان ایتالیایی)

934 (1555 م)- تولد جیوانی گابریلی (مهمترین آهنگساز ونیزی در اواخر رنسانس)

936 (1557 م)- تولد تامس مورلی (آهنگساز انگلیسی)

939 (1560 م)- درگذشت کلمان ژانکن (موسیقیدان فرانسوی) - افتتاح کارگاه بزرگ ویولن سازی توسط آماتی شاگرد گاسپارو داسالو

942- درگذشت ابراهیم میرزا صفوی (سازنده سازهای موسیقی ، نقاش و خوشنویس

943 (1564 م)- تولد ویلیام شکسپیر (بزرگترین شاعر درام نویس انگلیسی) در شهر استراتفورد

945- تولد طالب آملی (شاعر)

946 (1567 م)- تولد کلودیو مونته وردی (از بزرگترین آهنگسازان دوره آغازین باروک ، ایتالیایی)

948- تولد کلیم کاشانی (همدانی) (شاعر) در همدان

949- درگذشت وحشی بافقی (شاعر

951 (1572 م)- درگذشت گودیمل (موسیقی دان فرانسوی)

954- تولد شاه عباس صفوی (شاه عباس علاقه مند و آشنا به فنون و رموز موسیقی و نوازنده ساز و تصنیف سرا)

957- درگذشت عرفی شیرازی (شاعر

961 (1582 م)- تولد الگری (آهنگساز ایتالیایی)

967- درگذشت ملک محمد (موسیقیدان ، شاعر ، نوازنده

973 (1525 م)- درگذشت پیر لوییجی داپالسترینا (آهنگساز ایتالیایی دوره رنسانس)

974- تولد صائب تبریزی (شاعر) در اصفهان

979 (1600 م)- عرضه اولین اپرا که اوریدیس نام داشت (توسط جاکو پوپری) - آغاز دوره موسیقایی باروک و تشکیل ارکستر باروک

983- درگذشت ظهوری ترشیزی (شاعر) در هندوستان

985 (1606 م)- تولد پی یر کورنی (شاعر بزرگ و پدر تئاتر فرانسه)

986- اجرای ساز و آواز در حضور شاه عباس و سفیران مسکو ، هند ، عثمانی و به دلیل ورود آنها به اصفهان

987- درگذشت نظام دست غیب (موسیقیدان ، شاعر ، خوشنویس) - تولد جان میلتون (شاعر مشهور انگلیسی)

988- درگذشت گاسپارو برتولونی (مخترع ساز ویولن

989 (1610 م)- نوشته شدن رمان آستره (پیدایش نخستین رمان جدید)

992 (1613 م)- درگذشت کارلو جزوالدو (موسیقیدان ایتالیایی)

993- درگذشت طالب آملی (شاعر) در هندوستان

995- درگذشت رضی الدین آرتیمانی (شاعر) - درگذشت ویلیام شکسپیر

996- درگذشت شاهمراد خوانساری (از بهترین تصنیف سازان دوره صفویه
1000 (1621 م)- درگذشت میکائیل پراتوریوس (آهنگساز و نظریه پرداز آلمانی)

منبع : کلوب آموزش ایرانیان
برچسب ها: سالشمار 1400 ساله شعر و موسیقی ایران و جهان،
نوشته شده در تاریخ جمعه 29 بهمن 1389 توسط محمدرضا کشاورز